Anju Ma Ahu - Marsada Band

Sadarion masihol au tu ho.
Sadarion lungunan au tu ho.
Mansai dao ho sian au.
Gabe lam ganda siholhi.

Saonari hurimangi ma muse.
Sude akka pambahenanhu na tu ho.
Godang na salah hubahen.
Gabe dao ho sian au.

Anju ma au, sai anju di sude akka salahku.
Anju ma au, Sai anju di sude pangalahokku.
Na mambahen ho gabe sai marsak.
Na mambahen ho gabe sai muruk.
Na mambahen ho gabe dao sian au.
Sai anju ma au.

Saonari hurimangi ma muse.
Sude akka pambahenanhu na tu ho.
Godang na salah hubahen.
Gabe dao ho sian au.

Anju ma au, sai anju di sude akka salahku.
Anju ma au, Sai anju di sude pangalahokku.
Na mambahen ho gabe sai marsak.
Na mambahen ho gabe sai muruk.
Na mambahen ho gabe dao sian au.
Sai anju ma au, anju ma au.
Sai anju ma au, anju ma au.
Sai anju ma au.
edit